Hidrobiološka analiza i praćenje kvaliteta vode i mulja

Hidrobiološka analiza i praćenje kvaliteta vode i mulja vršiće se u dve faze.
Prva obuhvata utvrđivanje ekološkog statusa Jegričke na području obuhvaćenom projektom eWAM projekat.
Druga obuhvata hidro-biološku analizu i praćenje kvaliteta vode, mulja i priobalnog zemljišta reke Jegrička pre i nakon izmuljivanja radi upoređivanja vrednosti parametara.

program slogan