Izgradnja monitoring stanice na preseku 27 + 827 km

Zagađivači koji značajno utiču na kvalitet vode mogu se meriti po delovima pomoću novih uređaja, tako da su tačke praćenja usklađene sa gorenavedenim.

program slogan