Opis projekta

Opšti cilj projekta je sprečavanje negativnih uticaja na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za poboljšanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Osnovni cilj će se dostići postavljanjem specifičnih ciljeva:

 • Poboljšanje vodne ravnoteže reke Jegričke (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km) i glavnog kanala Kurca (4+487 km-9+997 km) u prekograničnoj regiji izmuljivanjem, izgradnjom i uklanjanjem izrasle vegetacije iz korita reke.
 • Razvoj zajedničkog sistema praćenja i analize za očuvanje kvaliteta vode i biodiverziteta u prekograničnoj regiji.
 • Definisanje dugoročnih rešenja kako bi se sprečila degradacija kvaliteta vodnih tela.

Trajanje projekta: 30 meseci.

Polazne osnove projekta

Glavni kanal Kurca je veštački regulisan vodeni tok koji spaja reke Harmaš-Kereš i Tisu u Mađarskoj. On je, takođe, glavni ispust za regionalne otpadne vode (korišćene termalne vode i pročišćenih otpadnih voda). Jegrička je reka na severu Srbije, u regionu Bačke koja je deo pokrajine Vojvodine, i ona je 65 km duga pritoka reke Tise. Pripada hidrosistemu (DTD) Dunav – Tisa – Dunav.

Oba vodena toka su glavni biotopi u regionu i najvažniji izvori vode za ekološke sisteme. Ono što ova dva vodena toka imaju zajedničko je da transportuju vodu za navodnjavanje i prevenciju poplava u region. Na ove vode neprestano utiču zagađivači sa poljoprivrednih imanja i naseobina, uočena je mala brzina pražnjenja a kvalitet vode je opao. Rezultati prethodnog eWAM projekta (HUSRB/1203/121/237) sprovedenog 2014. godine ukazuju na neophodnost da se nastavi sa revitalizacijom i praćenjem akcija na Jegrički i glavnom kanalu Kurca da bi se sprečili negativni uticaji na ova dva vodena tela.

Obzirom da su okružene oranicama, kiša spira organski material sa okolnog plodnog zemljišta, što dovodi do razvoja prekomerne vodene vegetacije i takozvanih „vodenih čepova″ koji onemogućavaju normalan tok vode. Zimi vodena vegetacija pada na dno i tako se povećava količina mulja. Takvo stanje dovodi do slabijeg toka vode, i nemogućnosti normalne drenaže prekomerne vode iz područja oko reke, već ona ostaje u rečnom koritu i predstavlja veliku opasnost od poplava okolnog područja i utiče na biodiverzitet. Hidrotehnički radovi na odmuljivanju su neophodni jer će oni poboljšati kvalitet vode, brzinu toka vode i zaštititi lokalno stanovništvo i useve od poplava jer su AP Vojvodina i Županija Bač-Kiškun pretežno poljoprivredne oblasti.

Problem, izazov s kojim se treba nositi

Obe vodene površine su trajno izložene uticaju raznih zagađivača prosutih u sliv. Prema rezultatima iz prethodnog eWAM projekta, biljni i životinjski svet su obnovljeni i kvalitet vode je poboljšan. Odlaganje mulja ima negativan efekat na vodene tokove. Kao rezultat lošeg kvaliteta vode, eutrofikacija pretvara rečni ekosistem u močvarni ili onaj nalik bari. U isto vreme, prirodne vrednosti i živi svet postaju ugroženi. Velik broj rasutih zagađivača u području rečnog sliva direktno utiče na kvalitet vode i taloži se u naslagama rečnog korita.

Izlivanje otpadnih voda iz okolnih naselja i dotok vode od odvodnjavanja, kao i erozija izazvana površinskim odvodnjavanjem na okolnim njivama, takođe su doveli do povećanja nivoa hranljivih materija i organskog materijala u vodi i sedimentima. Trenutno stanje na području Jegričke i Kurca ukazuje na veliku količinu nataloženog mulja u vodi i loš ekološki status lokalnog biljnog i životinjskog sveta.

Prekogranična saradnja u upravljanju vodama između Srbije i Mađarske je neophodna kako bi se dostigao “dobar kvalitet vode”. U okviru ovog projekta, podaci će se skupljati i analizirati, kako bi se sprečio negativan uticaj na kvalitet voda, i očuvao biodiverzitet Jegričke i kanala Kurca. Poboljšanje kvaliteta vode kroz ovaj projekat za rezultat imaće i opšte poboljšanje kvaliteta života. Neophodno je da se definišu rešenja, kako bi se prevazišli postojeći problemi vezani za kvalitet vode, uz primenu močvarnog sistema kao jednog od načina tretiranja otpadnih voda u oblasti rečne obale. Tako će biti stvorena osnova za budući rad kroz opšti projekat uz prethodnu studiju o izvodljivosti Nacionalnog parka Jegrička u odnosu na uticaj podzemnih i nadzemnih voda.

Ciljne grupe

Projekat će doprineti harmonizovanom razvoju regiona i intenziviranju privredne saradnje posredstvom održivog korišćenja prirodnih i kulturnih resursa očuvanjem biodiverziteta i postizanjem dobrog kvaliteta vode u skladu sa opštim ciljem projekta. Lokalna ekonomija u području prekogranične saradnje bazirana je na poljoprivredi.

Dovod vode i zaštita od prekomerne vode su veoma važni za sve zainteresovane strane, ali i za zaštitu životne sredine. Krajnji uživaoci koristi su stanovnici pograničnih područja, zemljoradnici i seljaci, institucije koje se bave životnom sredinom (nacionalni parkovi, institucije iz oblasti šumarstva, ribolova i lovočuvarstva). Osim toga, turističke organizacije takođe će imati koristi od ovog projekta. Navodnjavanje je ključno za lokalnu ekonomiju. Višak vode je veliki rizik za životnu sredinu u ravničarskim predelima, pa Jegrička i Kurca imaju veoma važnu ulogu u prevenciji plavljenja zemljišta.

Glavne ciljne grupe koje su uključene u projekat su stručnjaci u polju upravljanja vodama, zaštiti od poplava, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Katedra za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Segedinu, koji će prisustvovati sastancima. Događanja povodom početka i završetka projekta okupiće ljude iz redova vlasti u regionu prekogranične saradnje, a koji će aktivnosti i rezultate projekta preneti u pozitivnom svetlu. Kako bi se podigla svest o životnoj sredini, deca će biti uključena u obrazovne aktivnosti i ozelenjavanje.

Glavni rezultati

 • Uspostavljena prevencija od prekomerne količine vode revitalizacijom reke Jegrička i glavnog kanala Kurca, kao i njihovih korita
 • Izvršene hidrobiološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja Jegričke i glavnog Kanala Kurca na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja u skladu sa Članom 8 Okvirne directive o vodama
 • Razmenjena iskustva između srpskih i mađarskih partnera u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode
 • Dugoročna rešenja na osnovu izrađenih studija o parkovima prirode i uticaju podzemnih i površinskih voda
 • Razvijena zajednička baza relevantnih podataka o praćenju i evaluaciji kvaliteta vode koja će biti osnova za buduću saradnju na polju upravljanja vodama i zaštite prirode
 • Podignuta svest i povećano znanje ciljnih grupa u pograničnom području

Očekivani rezultati

 • Izmuljivanje Jegričke na preseku 44+015km-46+673km/29+588km-37+892km
 • Izmuljivanje Kurca na preseku 4+487 km-9+997 km
 • Rekonstrukcija jednog objekta za zadržavanje vode
 • Izgradnja 1.5 km inspekcijske/šetne staze
 • Izgradnja monitoring stanice
 • Sprovedene dve hidro-biološke analize /praćenja kvaliteta vode i mulja Jegričkei Kurca
 • Razvoj studije generalnog projekta sa prethodnom studijom o izvodljivosti Parka prirode Jegrička o uticaju podzemnih/površinskih voda
 • Izrada monografije
 • Obezbeđeno višenamensko plovilo
 • Organizacija pet edukativnih radionica/tri okrugla stola za ciljne grupe
 • Izrada vebsajta na tri jezika sa zajedničkom bazom podataka
 • Podela reklamnog materijala
 • Sprovedena reklamna kampanja

Analize praćenja i studije Kurca/Jegričke putem sakupljanja podataka o kvalitetu vode stvoriće osnovu za prevenciju dalje degradacije kvaliteta vodnih tela. Poboljšanjem kvaliteta vode očuvaće se biodiverzitet Jegričke/Kurca. Obrazovanje/podizanje svesti ciljnih grupa imaće za posledicu bolju osposobljenost u oblasti isušivanja/navodnjavanja/zagađenja vode/očuvanje vode i prevenciju od poplava u narednih 20 godina, imajući u vidu da se stečeno znanje može upotrebiti.

Glavne aktivnosti

 • 1. Izmuljivanje reke Jegričke: uklanjanje štetne vegetacije i izmuljivanje kontaminiranog mulja na preseku Jegričke 44+015km-46+673km i 29+588km-37+892km. U tu svrhu, višenamensko plovilo biće obezbeđeno za redovno održavanje površina izmuljivanja i drugih delova Jegričke za vreme i posle projekta.
 • 2. Izmuljivanje glavnog kanala Kurca: između 4+847-9+997 km preseka kao nastavak prethodne investicije IPA, ovaj plan obuhvata uklanjanje rečnog nanosa / materijala rečnog korita / iz kanala korita i čišćenje korita i linearnog nagiba dužinom 5,150 metara.
 • 3. Rekonstrukcija jednog objekta za zadržavanje vode (“Bikaistállói tiltó”): rekonstrukcija (strukturno renoviranje) glavnog kanala Kurca – prevodnica Bikaištalo, presek 27+827, Senteš.
 • 4. Radovi na inspekcijskoj / šetnoj stazi na obali Jegričke: radovi na priobalnoj stazi, dugoj oko 1,5 km, na desnoj obali reke Jegričke, koja će biti postavljena na tom delu preseka rečnog toka koja je obuhvaćena projektom eWAM.
 • 5. Izrada i štampanje monografije: prikupljanje materijala, izrada i štampanje monografije o Parku prirode Jegrička, zaštićenoj oblasti, zaštiti životne sredine i kapacitetetima za upravljanje vodama.
 • 6. Razvoj studije: generalni projekat sa prethodnom studijom o izvodljivosti – obzirom da postoji problem zagađenja vode u Jegrički, koji se ogleda u kvalitetu vode rečnog toka, neophodno je definisati rešenja ne bi li se postojeći problem u vezi sa kvalitetom vode u rečnom toku prevazišao, koristeći močvarni sistem kao jedan od načina da se reše otpadne vode iz priobalnih delova.
 • 7. Izgradnja stanice za monitoring na preseku 27+827 km: zagađivači koji značajno utiču na kvalitet vode mogu se izmeriti po preseku novim uređajima, stoga su tačke monitoringa u ravni sa prethodno spomenutim.
 • 8. Hidro-biološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja: radiće se u dve faze: prva će se raditi u oblasti koja je pokrivena eWAM projektom da bi se odredio ekološki status Jegričke; druga faza obuhvata hidro-biološku analizu i praćenje kvaliteta vode, mulja i priobalnog zemljišta Jegričke pre i posle izmuljivanja da bi se uporedile vrednosti parametara.
 • 9. Monitoring analiza i studija o staništu Kurca: sakupljanje podataka o kvalitetu vode (fizički i hemijski parametri kao što su salinitet, stepen proizvodnje organskih materija u vodi, mikro zagađivači, biološki parametri kao što su plankton, bentični sediment, makrofit) i ispitivanje sedimenta na odabranim lokalitetima za vreme i posle projekta.
 • 10. Organizacija obrazovnih aktivnosti: organizacija pet edukativnih radionica za ciljne grupe: 1 za poljoprivrednike na temu isušivanja / navodnjavanja / zagađenja vode, 1 za lokalne aktere u vezi sa očuvanjem vode i prevencijom od poplava, 3 za decu na temu ozelenjavanja i uređenja zaštićenog područja Parka prirode Jegrička.
 • 11. Organizacija okruglih stolova: organizacija 3 okrugla stola u svrhu razmene najboljih praksi u oblasti upravljanja vodama i zaštiti prirode.
 • 12. Izrada vebsajta projekta sa zajedničkom bazom podataka: vebsajt će sadržati opise najboljih praksi u vezi sa sprovedenim analizama / studijom, kratak opis parametara za merenje, kratke izveštaje o izmuljivanju, koristan promo-material, evaluacije i fotografije.
 • 13. Reklamna kampanja: aktivnosti informisanja i promovisanja implementiraće se kako bi se predstavile aktivnosti / rezultati projekta. Događaji svečanog otvaranja / zatvaranja projekta održavaće se u Mađarskoj i Srbiji, kao i priprema, štampanje i podela letaka i brošura koji obuhvataju rezultate praćenja i analize. Vidljivost obuhvata medijsku kampanju u Mađarskoj i Srbiji.
program slogan