Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” Novi Sad

Vodoprivreda u Vojvodini predstavlja jedan od najkompleksnijih sistema od čijeg stanja direktno ili indirektno zavise svi građani Vojvodine. Spoj ravnice, međunarodnih velikih reka, nasipa, crpnih stanica, prevodnica, ustava, kanala, čine vodu suštinskim elementom života u Vojvodini.
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Novi Sad osnovala je Skupština AP Vojvodine Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine („Službeni list APV” br. 7/2002 i 2/2010).

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ upravlja vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava na vodama i reda i vodnim objektima za odvodnjavanje, koji su u javnoj svojini, a brine se i o njihovom namenskom korišćenju, održavanju i čuvanju. JVP upravlja i branama sa akumulacijama, prevodnicama na kanalima i sistemima za navodnjavanje, osim objektima koje su pravna lica izgradila za svoje potrebe.

Delatnost JVP „Vode Vojvodine“ je održivo upravljanje vodnim resursima i to:

  • gazdovanje vodnim resursima
  • iskorišćavanje i upotreba voda
  • zaštita od štetnog dejstva voda
  • zaštita voda od zagađivanja

JVP „Vode Vojvodine“ više od jedne decenije vodi brigu i o zaštićenim područjima na teritoriji Vojvodine. Park prirode „Jegrička“ proglašen je 2005.godine za značajno prirodno dobro II kategorije, zatim Park prirode „Beljanska bara“ koji je od 2013.godine zaštićeno područje III kategorije i Spomenik prirode Hrast lužnjak u dvorištu crpne stanice Kumane na Tisi, kojem je dodeljen režim zaštite II stepena.

U preduzeću se obavljaju i druge delatnosti kojima se ne ometa obavljanje vodoprivredne delatnosti, već doprinosi boljem i potpunijem korišćenju raspoloživih resursa.
Pretežna delatnost JVP „Vode Vojvodine“ prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) je inženjerska delatnost i tehničko savetovanje (šifra delatnosti 7112).

program slogan